Doe mee en kom naar de Wereldgebedsdag 2020

De Wereldgebedsdag van 2020 zal gehouden worden op vrijdag 6 maart in de Antonius kerk (Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden) in Leiden.

De liturgie is gemaakt door vrouwen uit Zimbabwe met als thema: “Sta op, neem je mat op en wandel” n.a.v. Joh. 5: 2-9a. Zij willen hiermee ons allemaal oproepen voor liefde, genezing en verzoening.
Zimbabwe is op zijn zachts gezegd een complex land en dan is het juist heel bijzonder dat vrouwen uit dat land juist dit thema van de dienst kozen. Hiermee wordt een oproep gedaan aan ons allen om in actie te komen voor vrede en verzoening.

Binnenkort gaat de voorbereiding van de dienst beginnen en de voorbereidingsgroep heeft zeker nog ruimte voor voor meer deelnemers. Dus vrouwen wees welkom. Meedoen betekent een aantal avonden ter voorbereiding op de dienst, zowel inhoudelijk (wat betekent het thema voor ons, wat kunnen wij leren van de vrouwen in Zimbabwe) als ook praktisch (hoe gaan we de dienst aankleden, hoe maken we reclame voor de dienst) etc.

De voorbereiding loopt van medio januari tot de datum van de wereldgebedsdag.

We hopen dat er nog vrouwen mee willen doen en we hopen dat wie niet mee doet de datum vast in de agenda zet om te komen.

Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met
Rietje van Wijlen
tel: 06-29015519 (s’avonds) of
via mail rietje@vanwijlen.com

De Ekklesia organiseert een project over dood en leven

In de maand november 2019 organiseert de Ekklesia Leiden een aantal vieringen en activiteiten naar aanleiding van ‘Doodgewoon’, de driedubbel bekroonde bundel kinderpoëzie rond de dood, geschreven door Bette Westera en geïllustreerd door Sylvia Weve (Gottmer 2014).

De dood hoort bij het leven.
Iedereen krijgt ermee te maken: de dood van de poes, een oma die sterft, het verlies van een ouder, partner of kind, een ongeneeslijke ziekte, en uiteindelijk het eigen sterven.
De Ekklesia Leiden wil aan dit thema aandacht besteden in vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat eindigheid in het leven is ‘ingebouwd’, en dat stilstaan bij de dood uitnodigt tot intens leven. 

 • De eerste viering is op 3 november naar aanleiding van Allerheiligen/Allerzielen.
  Dan spreekt Christiane van den Berg over de verbondenheid van levenden en doden over de grens van de dood heen’.
 • Op 10 november gaat de theologe Christa Anbeek voor:
  Zij spreekt over de complexe gevoelens die bij de nabestaanden kunnen ontstaan als iemand er zelf voor kiest uit het leven te stappen.
 • Ronald Meester spreekt op 17 november over ons intuïtief verlangen om de dood alsmaar uit te stellen.
 • En op 24 november hebben we een muzikale voorstelling door Bette Westera en Diederik van Essel voor alle leeftijden.
  In deze viering vragen we ons af hoe het zou zijn als je niet kon sterven. We kijken en luisteren naar de Ballade van de Dood en zingen samen een feestelijke ode aan het leven. De kinderen vanaf vier jaar blijven tijdens deze viering in de kerk.

Deze vieringen zijn alle in de Hooglandse kerk,
Nieuwstraat 20 te Leiden,
Zondags om 11:45 uur.

 • Extra bijeenkomst:
  Op  woensdag 13 november gaan Christa Anbeek en Bette Westera met elkaar in gesprek over omgaan met verlies, op basis van de door hen geschreven boeken.
  Om 20.00 uur in Grand Café de Burcht, deelnemersbijdrage € 5,-.

Meer informatie: secretaris@ekklesialeiden.nl
Telefoon: 06-185 645 45

Terreur heeft geen religie

Op vrijdag 26 april vindt in ‘Het Gebouw’ een bijeenkomst plaats die georganiseerd is door de Leidse Islamitische Geloofsgemeenschappen in samenwerking met het levensbeschouwelijk Platform Leiden en ondersteund door de Raad van kerken Leiden. Het thema is: terreur heeft geen religie.
Voorafgaand aan deze samenkomst hebben de besturen van de Islamitische geloofsgemeenschap een brief geschreven die bedoeld is voor alle Leidse kerken, zowel de kerkbesturen als de kerkgangers. Deze brief is hierbij geplaatst en zal na de samenkomst zichtbaar blijven op de site. In de brief wordt opgeroepen tot eenheid en om op te komen voor ieders vrijheid om te geloven.
Deze tekst zal na de samenkomst worden vervangen door een verslag van de bijeenkomst.

Praktische informatie:

Wanneer:  Vrijdag 26 april a.s.

Waar :        Het Gebouw – Arubapad 2 Leiden

Hoe laat:    Inloop vanaf 19.00 uur start bijeenkomst 19.30

 

Oproep tot eenheid en opkomen voor geloofsvrijheid

Aan de Leidse Kerken,                                                                                   22 april 2019

Het had een spirituele Paasviering moeten zijn dit weekend. Helaas werd uw en onze aandacht afgeleid door de vreselijke aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

Het is onbeschrijfelijk hoe het binnenkomt wanneer een gebedshuis aangevallen wordt en onschuldige mensen tijdens het gebed genadeloos worden vermoord en uit het leven van hun geliefden worden gerukt.

Als de aanslagen op kerken, synagogen, moskeeën en andere gebedshuizen ons iets tonen, dan toont het wel dat terreur geen religie heeft. Terreur wordt gedreven door haat, en haat is het best te bestrijden door liefde en saamhorigheid. Naar aanleiding van de terroristische aanslag op de moskeeën in Nieuw-Zeeland waren leden van het Levensbeschouwelijk Platform en de voorzitter van de Raad van Kerken Leiden in onze moskeeën aanwezig om ons een hart onder de riem te steken en ons bij te staan in die dagen van zorgen en angst.

Vandaag laten wij u namens alle moslims in Leiden weten dat wij samen met u en uw kerkgangers eenheid vormen en opkomen voor ieders vrijheid om te geloven.  Als leden van het Levensbeschouwelijk Platform blijven de Leidse moskeeën samen met de andere Leidsche geloofsgemeenschappen optrekken om verdeeldheid en haat tegen te gaan.

De verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka treffen ons in het hart. Desondanks spreken wij de hoop uit dat deze heftige gebeurtenis ons toch dichterbij elkaar brengt. Enkel dan leren wij elkaar kennen om de boodschap van liefde, verbinding en saamhorigheid in onze stad te verspreiden.

Namens de moslimgemeenschap in Leiden,

 

Besturen & imams van de Leidse moskeeën,

Islamitisch Centrum Al Hijra

ISN Mimar Sinan Moskee Leiden

Islamitisch Centrum Imam Malik Leiden

Uitnodiging Herdenking Jodenvervolging in Leiden e.o. tijdens de Tweede Wereldoorlog

Wat| Herdenking van de Jodenvervolging ‘BLIJVEND GEDENKEN’
Wanneer| Zondag 14 april 2019
Waar| Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.
Tijdstip| 19:30 uur, kerk is op vanaf 19:00 uur
Vanaf 20:30 uur elkaar ontmoeten in de kerk

Jeanette Loeb zal een familiegeschiedenis vertellen: Het verhaal van Hanna en Paul. Jeanette Loeb is een kleindochter van Ernst Loeb die tot 1942 de bekende meubel- en kledingzaak “Spreek met Loeb en ‘t komt in orde” had op Breestraat 161. Het is op deze plaats dat zij vorig jaar tijdens “Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet” haar familiegeschiedenis vertelde. Haar ouders zijn overlevenden van de Jodenvervolging. Zij is sinds 1998 als gids en docent verbonden aan het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.

Chazan Barry Mehler (zang), Hester Groenleer (fluit) en Matthias Havinga (piano) verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom voor iedereen die bereid is om niet te vergeten. Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking.

De avond wordt georganiseerd door het Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden, namens de Raad van Kerken in Leiden en de Classicale Commissie Kerk en Israël.

Met vriendelijke groet,

Truus de Haan,
Voorzitter Beraad Herdenking Jodenvervolging Leiden
Contact: beraadleiden@gmail.com

Kerkgemeenschappen als lint van compassie

Handvest voor compassie (op 12-11-2009 wereldwijd uitgeroepen)

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om
– compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
– terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
– garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie

over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren
– positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren – bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.

Wereldgebedsdag, Vrijdag 1 maart 2019

Vrijdag 2 maart:              Wereldgebedsdag
Locatie:                             Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13, Leiden
Aanvang:                          20:00 uur

De wereld gebedsdag wordt over de hele wereld gehouden op dezelfde dag met de zelfde liturgie. Zodat het gebed de wereld doorgaat.

Dit jaar is de liturgie voor bereid door vrouwen uit Slovenië. Ze kozen het gelijkenis van het grote gastmaal (Lucas  14, de verzen 15-24 ) en gaven hun liturgie de titel:

“Welkom bij Gods Feest”,. Anderen vertaalden “Kom. Er is nog een plaats vrij”.

Wat een uitnodigend  gebaar in een Europa dat toenemend onder het vertrouwde wil blijven en geen vreemden erbij wil hebben!

Wat de Sloveense vrouwen nog alles aan accenten in de gebeden en verwerking van dit bijbelverhaal gelegd hebben zullen we tijdens de dienst mee maken .

Op de tekening ziet u een verbeelding van het thema door de Sloveense kunstenares Rezka Arnuš.

Op dit moment is al een groep vrouwen van verschillende kerken begonnen met de voorbereidingen van de avond. We verdiepen ons in het land en de gedachten en gebeden uit de liturgie.

De kerk is open vanaf 1930. Aansluitend bij het thema willen we u/jij graag uitnodigen voor de avond. Wees welkom!

Sylvania Oosterling en Rietje van Wijlen
Informatie via : rietje@vanwijlen.com

Cursus Geloof en natuurwetenschap

In de Opstandingskerk in Leiden wordt op maandag 5 en 12 februari 2018 de cursus Geloof en Natuurwetenschap van ForumC gegeven.

Vaak wordt gedacht dat wetenschap en de bijbel niet samengaan. Professor Chris Kruse neemt je mee in de wereld van de (natuur)wetenschap en zet je aan het denken over belangrijke vragen die je als jongere, student, wetenschapper, oudere, christen of niet-christen hebt. Als het bestaan van God niet te bewijzen is volgens de regels van menselijk logica en natuurwetenschappen, is het daarmee achterhaald om in God te geloven? Kun je als (christelijke) gelovige nog wel aan natuurwetenschap doen? Vragen waar we allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen.

Chris Kruse weet de informatie boeiend en toegankelijk te brengen. Kruse (1952) studeerde organische en medische chemie aan de Universiteit van Leiden en promoveerde in 1978. Zijn verhaal is voor iedereen goed te volgen, al zullen de hersenen af en toe wel kraken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 22.00 uur.
Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur.
Locatie: Aerent Bruunstraat 3, Leiden.
De toegang is vrij.
Aanmelding en meer info: geloofenwetenschap@cgkleiden.nl.
Het programma is ook te vinden op www.forumc.nl/cursussen/cursus-geloof-en-wetenschap.

Thema Week van Gebed: ‘Recht door zee’

‘Recht door zee’ is het thema van de Week van gebed, die van 21 t/m 28 januari 2018 wordt gehouden. Het materiaal is vanaf heden leverbaar: posters, bidkaartjes, boekjes. De kinder- en tienerfolder komt halverwege oktober. Bestelformulier: klik hier; webpagina: klik hier. Inmiddels is hier ook materiaal te vinden voor de kinderdienst/zondagsschool.

(bron: E-flits september jaargang 10, nr. 8)

4 mei Lezing – Hella de Jonge

4 mei 2017.

‘Ga de kamer uit! Naar boven! Zonder eten, weg.’
Ik wist meestal niet wat ik misdaan had, maar ik kon verdwijnen. Had ik door mijn vaders grapjes heen gepraat? Was ik te onrustig geweest?
‘Je kan naar beneden komen als je sorry hebt gezegd.’
Sorry, sorry voor alles wat ik niet gedaan heb. Ik was de hond met de staart tussen zijn poten. Op 4 mei was er altijd ruzie en die liep op naarmate de dag vorderde. Krijsende stemmen door het huis. Ik probeerde er aan te ontkomen. Ik kroop in een hoekje, het alkoof in de werkkamer van mijn vader. Ik staarde over het Binnen IJ, in de hoop dat die gruwelijke spanning zou verdwijnen.
Ook al woonde ik niet meer thuis, toch voelde ik me elk jaar verplicht om die dag bij mijn ouders te zijn. Er was een vreemde aantrekkingskracht om samen met hen te lijden. Hun verdriet te delen. Maar troosten kon ik ze niet.
Op 4 mei om acht uur kwam ieder jaar weer alle ellende bij elkaar.

In twee minuten stilte.

Eén seconde voor je tante. Eén seconde voor je oom. Eén seconde voor je oma.
Zo vulde ik 120 seconden in.
Weer zat ik ineen gekropen in dat hoekje, zelfs nu ik niet thuis woonde, naar de boten op het binnen IJ te turen. Ik stopte mijn vingers in mijn oren om het geschreeuw uit de woonkamer niet te hoeven horen.
‘Waar ben je? Kom naar beneden! Zit je in de werkkamer van je vader? Hoe durf je! Zeg sorry.’
Het maakte me wanhopig. Ik woonde niet meer in dit huis. Eigenlijk woonde ik nergens. Wel had ik een vriend. Een man.
Ik rende naar buiten, iets voor achten. Precies om acht uur stond ik in de hal van het Centraal Station. Mensen liepen gewoon door. Links. Rechts. Nauwelijks stilte. Een grote stationsklok, met grote zwarte wijzers. Een telefooncel. Ik kon gewoon bewegen om acht uur. Ik pakte de telefoon en belde mijn vriend, die bij zijn moeder was.
Tik-tik, seconden gingen door. Eén voor mijn oma. Eén voor mijn moeder. Eén voor mijn vader.
‘Hallo’, de stem van mijn vriend. Tranen rolden over mijn wangen.
Eén traan voor mijn tante. Eén traan voor mijn oom. Eén traan voor mijn oma.
‘Waar ben je?’
‘Op het Centraal Station.’
De zwarte wijzer tikte verder.
‘Ik ben bij mijn ouders weggelopen.’
Mensen gingen weer lopen, treinen zetten zich in beweging, de twee minuten waren voorbij.
‘Pak de trein en kom naar me toe.’
Het was chaos in mijn hoofd. Ik had mijn ouders laten zitten met al hun ellende, ik voelde me schuldig.
Schuldig dat ik ergens naartoe zou gaan waar het beter was, schuldig dat ik ze zou verraden.
Ik nam de trein naar mijn geliefde. Naar die warme witte coltrui, naar die zalige handen die mij konden troosten. Naar mijn vriend die mijn verdriet van mijn wangen kon aflikken. Bij hem zou ik me veilig voelen.
Ik kwam bij zijn familie als een verward fladderend vogeltje. Hij nam me in zijn armen, maar liet me weer los en zette me midden in de kamer bij zijn moeder. Er lag een groot donker damasten kleed over de tafel. Daar stonden koekjes. Overal koekjes. Hier werd aan 4 mei gedacht met koekjes.
Mijn moeder haatte damasten kleden. Ik moest eruit. Ik rende naar buiten.
Weg.
Geen zelfgebakken koekjes alstublieft mevrouw. Ik lust geen gezelligheid. Ik stik.
Mijn vriend kwam me achterna, pakte me stevig beet en nam me mee naar Amsterdam, waar hij woonde. Met de trein. Ik hield van hem, hij was lief, we zeiden niet veel. We begrepen elkaar niet. We voelden aan elkaar, zoenden en probeerden elkaar zo te begrijpen.

43 jaar later. Maart 2013.

We hebben elkaar nog altijd lief. Begrijpen zullen we elkaar nooit helemaal.
Zijn moeder is overleden op 96 jarige leeftijd. Gestorven in een geriatrische inrichting. Boos. Boos op het leven, boos op zichzelf. Ze zag niets meer. Kon geen koekjes meer bakken. Had ze ooit wel iets gezien? Had ze gezien dat haar zoon in 1970 een joods meisje de kamer mee binnen nam op 4 mei. Of beheerste toen het verdriet over de dood van haar man haar gedachten. Een dominee. Haar steun en toeverlaat, te jong gestorven.
Of dacht ze na over het gedrag van haar broers. Beiden NSB’ers. Eén in zwart uniform. De ander krantjes verspreidend met zelfgeschreven antisemitische artikelen. We hebben dit onderwerp nooit kunnen uitspreken.
Mijn moeder is inmiddels tien jaar dood. Ze is bevrijd. Heeft rust. Hoeft geen angsten meer te hebben. Geen gedachten. Geen koekjes.
Mijn vader is negentig. De last die hij meedraagt op zijn rug wordt steeds zwaarder. Vanonder zijn alpinopet kijkt hij guitig omhoog. Zijn snor is vlassig. De wandelstok tikt op de stenen tegels.

Tik. Tik.

Iedere stap is er één.
We zijn op weg naar het bejaardentehuis. Er blijkt een plekje voor hem vrijgekomen te zijn. Hij kan daar op korte termijn zijn intrek nemen. Maar wil hij wél of wil hij niet?
Hij wil wel, hij wil niet.
We zitten in een ruime hal te wachten. Hij probeert zijn stok aan de rugleuning van de stoel te hangen, onhandig slaat hij ermee tegen mijn kuit.

Tik.

Het doet geen pijn. Nu niet. Niets doet meer pijn. Zijn stem niet. Ik hoef niet meer bang te zijn. Mijn handen rusten op de tafel. Mijn oren staan open.
De directrice buigt zich vriendelijk naar hem toe.
Hij reageert afwerend.
‘Sorry, maar ik ga niet naar het gesticht. Ik heb namelijk negen maanden in een psychiatrische inrichting gewerkt tijdens de oorlog.’
En weer weet hij het gesprek zo om te buigen dat iedereen gekluisterd aan zijn stoel zit. Zijn verhaal is dramatisch. Ook bij mij dringen zich tranen op. Moeten we hem hier achterlaten?
‘Ik ga niet naar het gesticht!’ herhaalt hij fel, raapt zijn wandelstok die op de grond was gevallen op en stampt er ritmisch mee op de houten vloer.
‘Mijn vrouw en ik hebben in Apeldoorn in het gesticht ondergedoken gezeten. Ze zeiden dat je daar veilig zou zijn. Dat de Duitsers daar niet zouden komen. Dat ze de patiënten met rust zouden laten. Ik was verpleger. Heb een mongool opgetild.’
Zijn woorden stokken. Hij kijkt om zich heen. Er zijn meer bewoners de ruime hal binnen geschuifeld. Ze luisteren allemaal naar mijn vader en.
‘Mijn vrouw, Eva heette ze, ze was mooi en wijs. Zij had vernomen dat de Duitsers wel zouden komen.
“We gaan weg Eli, we gaan vluchten,” had Eef aangedrongen.
Nee Eef, dat doen ze niet, ze laten ons met rust, dat hebben ze beloofd. Ze laten de patiënten met rust. Maar Eef vertrouwde het niet. We hebben de hele nacht door gepraat. Mijn beste vriend Remy.’
Weer hapert zijn stem. Zijn blik is koortsachtig. Ziet hij iemand staan? Ziet hij de mensen rond de tafel? Hoort hij iemand zachtjes zijn naam noemen? Ziet hij de oude dame met de opgestoken haren.
‘Remy wilde niet vluchten.
“Je laat de patiënten niet aan hun lot over. Ik ga met ze mee.”
De conversatie liep hoog op. Eef hield vol: “Ik ga vluchten.”
We hebben die hele nacht niet geslapen.
Vannacht heb ik ook niet geslapen. Alles ging door mijn hoofd. Remy, mijn vriend, hij heeft zijn hart gevolgd. Ik heb Eef gevolgd. Aan de voorkant van het gebouw kwamen de Duitsers binnen. Wij zijn aan de achterkant weggerend. Sinds kort is pas bekend wat er werkelijk met de patiënten gebeurd is. Ze zijn al in de trein vlak voor Auschwitz vergast. De Duitsers wilden geen vuile handen maken. Hadden geen zin in geschreeuw. Ik ga niet naar het gesticht.’
Hij kijkt in trance op. De directrice schuift haar stoel dichter naar hem toe, pakt zijn arm en zegt vriendelijk: het is hier veilig.
Op de terugweg spreek ik mijn vader toe.
‘Pap, dat kan je niet maken, dat hoef je niet zo tegen de directrice te zeggen. Zij kan er niets aan doen. Zo voelt zij zich schuldig. Het personeel werkt daar heel hard en is lief voor de bewoners. We leven niet meer in oorlogstijd. Denk er over na. Je zal het er goed hebben. Jammer genoeg heb je niet veel tijd om te beslissen. Als jij niet gaat, komt er voor jou een ander.’
We zetten hem bij zijn huis af. De autodeur slaat hij met een klap dicht. De wandelstok tikt tegen de auto klep.

Tik. Tik.

We wachten tot hij de sleutel in het slot heeft gedraaid en zijn voordeur sluit.
Hoewel de vloerbedekking gelegd was, besloot hij in 2013 niet te gaan.
Ook voor een tweede keer, drie jaar later, toen hij er volkomen van overtuigd was dat het onverantwoord werd om langer alleen te blijven wonen, trok hij zich op het allerlaatst weer terug. Opnieuw beving hem de angst dat hij in het gesticht zou sterven.

De oorlog. Die verdomde oorlog.

94 jaar is hij nu. Zijn stok wacht aan de kapstok. Veel komt hij er niet meer mee buiten. Hij schuifelt door zijn huis. Seconden tikken voorbij.
Eén voor zijn vader. Eén voor zijn moeder. Eén voor zijn zusje. Allemaal vermoord. Hij kan ze niet loslaten.
Bijna dagelijks bel ik hem. Ik wil hem niet aan zijn lot overlaten. De gesprekken worden een herhaling van stappen. Oorlog. Oorlog.
Links. Rechts.
‘Ik had weer een vreselijke nacht,’ zegt hij met gebroken ochtendstem.
‘Als wij niet gevlucht waren, was jij er nooit geweest. Eef en ik. Ik begin alles door de war te halen. Verleden tijd. Tegenwoordige tijd.’
Daarna wordt het stil aan de andere kant van de lijn.
‘Waar gaan jouw nachtmerries over?’
‘Over die beelden op de televisie, ik kan ze niet verdragen, die treinen uit Syrië, die vluchtende massa mensen voor het Assad regime. Die arme kinderen, ze lopen en lopen, waar kunnen ze heen. Ze hebben het koud. Niemand wil ze hebben. Zo liepen wij ook in 1943. Eef en ik. We hadden het ook koud. Houd het dan nooit op. Ik kan er niet  meer tegen. Help me.’
‘Ik zal morgen bij je langskomen.’
Aangedaan staar ik naar mijn mobiel. Beelden van graaiende uitgestrekte armen uit een treinraam dansen voor mijn ogen. Teveel mensen op een station bij de grens van Macedonië die de trein in willen. Soldaten die met geweerkolven de massa tegengehouden op een station in Turkije. Een vrouw die in paniek een kind door het raam probeert binnen te duwen. Het jongetje krijst: Mama, mama. Zijn hand steekt uit het raam, de trein rijdt weg, waar naar toe? Vindt hij zijn moeder ooit terug?
Zoals belooft sta ik de volgende dag voor de deur.
‘Heb je vannacht beter geslapen?’ vraag ik terwijl hij me binnenlaat. Hij glimlacht en loopt langzaam voor me uit. Traag schuift hij de stoel naar achteren en gebaart me tegenover hem te gaan zitten. Zijn armen leunen op tafel. Ik leg mijn hand op de zijne.
‘Ik glij langzaam het leven uit,’ zegt hij traag. Ik til met mijn hand zijn hand naar zijn wang. Mijn andere hand gaat automatisch naar zijn andere wang. Ik voel zijn vlezig vel. Bijna onhoorbaar fluistert hij: ‘De wereld is veranderd. Het is misschien nog wel erger nu. Mensen die zichzelf opblazen. Auto’s die op mensen inrijden. Gifgas’
‘Laat maar los, pap, jij hebt je werk gedaan.’
De klok slaat twee maal.

Tik. Tik.

‘Hoor je dat?’ hij wijst naar de pendule. ‘Mooi geluid hè, die klok was van jouw overgrootvader.’
‘Ik moet gaan, pap. Het is twee uur.’
Ik pak mijn jas en trek de deur achter me dicht. Nog even kijk ik door het raam naar binnen. Hij ziet mij niet vanachter het glas. Hij bevindt zich in zijn eigen wereld. Vanaf de rode bank praat hij tegen bewegende beelden op de televisie. Al meer dan zeventig jaar duren bij hem de twee minuten stilte vierentwintig uur per dag.

 

 

 

Dodenherdenking bevrijding

Op de website van de Raad van Kerken zijn diverse stukken te vinden die bij dodenherdenking en Bevrijdingsdag kunnen worden voorgelezen. Je kunt ook zoeken door het trefwoord ‘dodenherdenking’ of ‘bevrijdingsdag’ in de zoekfunctie te typen.

(bron: E-flits mei jaargang 10, nr. 5)