Over de Raad van Kerken

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

1) de oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;

2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke beandering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Meer informatie op de landelijke site: www.raadvankerken.nlĀ